Informasjon om eksamen vår 2019

Her kan du lese om hvilke regler som gjelder og hva du må forholde deg til hvis du kommer opp til eksamen våren 2019.

Papir, blyant og kaffekopp - Klikk for stort bilde

https://malakoff.vgs.no, Skoledagen, Eksamen, For elever som skal ta eksamen finnes viktig informasjon om bl.a.:

 • Nettbaserte hjelpemidler
  (her finnes også pålogging til PGS - innleveringssystemet for eksamen - se «Faktaboks» på høyre side)
 • Hvordan gjennomføres og vurderes eksamen
 • Eksamensreglement
 • Tilrettelegging på eksamen
 • Bruk av PC på eksamen
 • Klagerett, informasjon og skjemaer finner du her: https://ostfoldfk.no, Opplæring, Klage
               

Før skriftlig eksamen:

Eksamenstrekket for all skriftlig eksamen offentliggjøres onsdag 15. mai kl. 0900
(Det legges ut på hjemmesiden vår: https://malakoff.vgs.no og det kommer oppslag ved hovedinngangen)


Lesedager før skriftlig eksamen:
Elevene har lesedag dagen før selve eksamensdagen, men de som har eksamen første dag etter en helg, har ikke ekstra lesedag da lørdag regnes som lesedag. De som får utlevert forberedelsedel 1 dag før eksamen, har ingen ekstra lesedag.

PC og lader:
Eleven må selv sørge for at PC og lader er i orden før eksamen og at nødvendig programvare er installert. Ulovlig programvare og ulovlig funksjonalitet i programvare må ikke ligge på elevens PC.
Det kan ikke forventes at skolen har PC til utlån hvis man glemmer PC, eller har glemt å levere egen PC til reparasjon. Dersom eleven får problemer med sin PC under eksamen, må vakt kontaktes.

«Min hjemmekatalog G:» og bruk av skriver:
Det er viktig at eleven er fortrolig med sikker lagring på «Min hjemmekatalog G (OneDrive skal ikke benyttes) og med bruk av skriver i de realfagene der elever skal bruke PC og skrive ut deler av besvarelsen.
Husk ensidig utskrift og innstilling på farger når besvarelsen skal skrive ut.

Hjelpemidler:
Det er elevens ansvar å ha med seg tillatte hjelpemidler. Faglærer informerer om hvilke hjelpemidler som er tillatt i sitt fag. Noen fag har Del 1 uten hjelpemidler og Del 2 med hjelpemidler. (Faglærer informerer om lengden på Del 1 og Del 2)

Nettressurser/Nettbaserte hjelpemidler:
Husk at det er tillatt brukt enkelte nettressurser selv om nettet er stengt. Det vil ikke være tilgang til Fronter på eksamen. Det elevene trenger av informasjon som de har på Fronter må lastes ned FØR eksamensdagen. Du har heller ikke tilgang til OneDrive filene dine med mindre du har spesifikt valgt at de skal være tilgjengelig offline.

Åpent internett på eksamen i noen fag:
SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
SAM3009 Medie- og informasjonaskunnskap 2
SPR3008 Internasjonal engelsk
SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
Det presiseres likevel: Eleven har fri tilgang til internett, men har ikke lov til å publisere noe. Kommunikasjon med andre via samhandlingsverktøy (f. eks Office 365, Facebook o.l.) er ikke tillatt.

Oversettelsesprogrammer er uansett ikke tillatt.
Bruk av internett under eksamen vil bli logget og kan bli kontrollert under eller etter eksamen. Eleven er selv ansvarlig for lovlig bruk av internett og kan bli tatt for fusk eller forsøk på fusk hvis reglene brytes.


Lokal OneNote er tilgjengelig, men elevene må selv sørge for å synkronisere relevant OneNoteblokk FØR eksamensdagen.

Elevene må også installere ev. Ordnett lokalt. Dette må gjøres i god tid - og trenes på - slik at de kjenner de 3 ulike modusene det kan vises i. Dersom du har behov for andre språkpakker installert på maskinen til eksamen, må dette også ordnes i god tid før eksamensdagen.

Eksamensdagen:

Skolekort: Alle elever må ha med skolekort på eksamen. (Brukes som ID og ved eventuell utskrift.)
 

Frammøte i eksamenslokalet kl. 08.15 - eksamen starter kl. 09.00.

Jf. §3-28 a i forskrift til opplæringsloven vil elever og privatister som kommer for sent til eksamen, men før kl. 10.00, ha rett til å få gjennomføre eksamen, men får ikke kompensert tapt tid.
De som møter kl. 10.00 eller senere får ikke gjennomføre eksamen.

Skolens kontor må varsles (telefon 69 24 22 06) dersom man kommer for sent til eksamen.
 

Det er som hovedregel ikke mulig å forlate eksamenslokalet før kl. 10.00, ikke for lufting og ikke for å avslutte eksamen.

Hvilket rom elevene skal sitte i vil stå på listene med uttrekket til eksamen. Klasser kan være delt og sitte i flere rom, og det er ikke brukt rom etter vanlige timeplaner.

Elevene skal sitte med ryggen - og dataskjermen - mot tavla.
Vær forberedt på at PC må startes på nytt i eksamenslokalet før eksamen starter.


Eksaminandnummer og nødvendige brukernavn og passord til PGS (innleveringssystemet) blir utdelt på ark til hver elev i eksamensrommet på eksamensdagen. De som har flere skriftlige eksamensdager har samme eksaminandnummer alle dager, men brukernavn og passord endres daglig.

 

Mobiltelefoner og digital-/smartklokker er ikke tillatt:
Alle mobiltelefoner skal slås helt av, legges så i konvolutt med navn og leveres til vaktene.
Vi anbefaler at alle digital-/smartklokker legges igjen hjemme, de må ellers leveres inn sammen med mobiltelefonen før eksamen starter.

Fusk eller forsøk på fusk:
Det er ikke tillatt å bruke Internett (noen unntak med åpent internett) eller andre verktøy som tillater kommunikasjon, oversettelsesprogram i språkfag eller egen minnepinne under eksamen. Det er ikke tillatt å bruke hjelpemidler på del 1 av todelte eksamener. Det er ikke tillatt å logge seg av og på PC uten at vakt er tilstede.
iPad eller andre avspillere/sendere/mottakere er ikke tillatt.                                       

Besittelse av mobiltelefon, digital-/smartklokke, verktøy som tillater kommunikasjon, åpent internett (bortsett fra i fag med åpent internett) eller kommunikasjon under eksamen regnes som forsøk på fusk. Det vil bli søkt etter åpne nett med søkeverktøy alle dager, det vil bli tatt stikkprøver av PC, det sjekkes at elever er logget inn med egen brukeridentitet og det blir kontrollert at det ikke benyttes ulovlige kommunikasjonsverktøy.

Konsekvenser av fusk:
Eksamen annulleres dersom eleven fusker eller forsøker å fuske. Eleven får fullføre eksamensdagen, men eksamen annulleres i ettertid.
Eleven mister standpunktkarakteren i faget og må gå opp til eksamen igjen som privatist i faget tidligst ett år etter at den annullerte eksamen ble avholdt. Eleven vil ikke ha fullført skoleåret, vil ikke komme videre på skole eller studier til høsten. Eleven vil ikke få førstegangsvitnemål.

 

Alle besvarelser skal være anonyme. Bruk ikke eget navn noe sted i besvarelsen.

Eksamensoppgaven i de fleste fag lastes ned digitalt ved innlogging på PGS, men oppgaver i papirversjon deles også ut (bortsett fra i faget SAM3002 Medie- og informasjonskunnskap 2).

Dersom man under eksamen ønsker opplysninger, trenger flere ark, skal skrive ut, ønsker å forlate eksamenslokalet eller skal levere, må man henvende seg til en vakt ved å rekke opp hånden.

 

Utskrifter/skolekort:
I alle fag der elevene skal skrive ut besvarelsen må elevene bruke skolekortet. Når besvarelser skal skrives ut, rekker eleven opp hånden med skolekortet, vakten tar kortet og henter besvarelsen på skriver.
 

 • Digital eksamen, innlevering på PGS. Eksamen i de fleste fag skal leveres digitalt via et system som heter PGS, og ikke på Fronter (Fronter er stengt). PGS finnes på https://pgsa.udir.no eller på https://malakoff.vgs.no, i hovedmenyen øverst på siden finner du: PGS Eksamen.
  Disse besvarelsene skal også, som ekstra sikkerhet, leveres på en minnepinne som vakten har før man forlater lokalet.

  I tillegg til innlevering på PGS og på utlevert minnepinne vil man kunne bestille eksamensbesvarelsen sin pr e-post fra PGS. Besvarelsen får man tilsendt neste dag.

Man vil få hjelp ved oppstart og innlevering av eksamen.

Digital innlevering på PGS brukes i de fleste fag. Realfagene leveres på papir/utskrift og blir innlevert digitalt av eksamensansvarlige.

Ev. sykdom på eksamensdagen må dokumenteres med legeattest. Attesten må leveres på skolens kontor så snart som mulig – og senest innen 10 dager - etter eksamensdagen.

Etter eksamen:
 

Alle elever vil få SMS med sine skriftlige eksamenskarakterer mellom 18. og 20. juni til det mobilnummeret som ligger på Oppad. Dette gjelder ikke for privatistfag som elever har.
Alle karakterer kommer uansett på kompetansebevis eller vitnemål.

Klagerett:
 

Se egen informasjon om klagerett på eksamen og på standpunkt.
Vanlig klagefrist er 10 dager fra man er gjort kjent med karakteren sin, eller burde ha gjort seg kjent med den.
 

For Vg3 PB og Vg3 ST er det kortere klagefrist dersom man ønsker klageresultatet så raskt at det er med på årets opptak til universiteter og høyskoler.
Hurtigklagefrist på standpunktkarakterer for disse elevene er 14. juni og på eksamenskarakterer er det hurtigklagefrist 21. juni.

Vg2 YF har også hurtigklagefrist 18. juni (for søkere til Vg3 Påbygg og til lærekontrakt).
Ordinær klagefrist på standpunktkarakterer er 28. juni (10 dager etter offentliggjøring i Oppad) og på eksamenskarakterer er det ordinær klagefrist 1. juli.

 

Praktisk eksamen, M og MP eksamen:
Faglærere gir nødvendig informasjon som gjelder sitt/sine fag ved muntlig, muntligpraktisk og ved praktisk eksamen.

Moss, 2. mai 2019

 

Les mer om eksamen generelt her
 

Kontakt

Villen Ree-Pedersen
E-post
Telefon 69 24 22 12
Mobil 952 76 607